Adaptor-UK 240V 9V 800mA

Straight 240V AC 50Hz SKU: EOUK32309V50HZ
AC Adaptor 240V 9V 800mA. Compatible with UK mains pins. Straight 240V AC 50Hz